ZL 4.17 House +

1–Profile
2A
2B
3
4
5
6
7
8
9

ZL 4.17 House +

Type:

Residential

Location:

Latsia, Nicosia

Area

220 sqm

Design:

2017

Stage:

Construction

Design Team:

Vrachimis Moutiris, Natalia Chrysanthou, Christodoulos Christodoulou

Design and Supervision:

Vrachimis Moutiris, Natalia Chrysanthou