SE 1.19 House +

1 – Profile
2
3
4
5
6

SE 1.19 House +

Type:

Residential

Location:

Dali, Nicosia

Area

260 sqm

Design:

2019

Stage:

Tender

Design Team:

Vrachimis Moutiris, Natalia Chrysanthou, Christodoulos Christodoulou

Design and Supervision:

Vrachimis Moutiris, Natalia Chrysanthou