PM 6.19 House +

1 – Profile
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PM 6.19 House +

Type:

Residential

Location:

Aglantzia, Nicosia

Area:

300 sqm

Design:

2019

Stage:

Construction

Design Team:

Vrachimis Moutiris, Marianna Tsangari, Christodoulos Christodoulou

Design and Supervision:

Vrachimis Moutiris, Marianna Tsangari